Tabs Guitar

Cây Trúc Xinh 

♪♪ Lyric: Cây trúc xinh ♪♪ Cây (i) trúc xinh, tang tình là cây trúc mọc Qua (i) lối nọ (i) như bờ ao Chị Hai xinh tang tình là chị Hai đứng đứng nơi nào qua lối như cũng xinh (láy) Cây (i) trúc xinh, tang tình là cây trúc mọc Qua (i) lối […]