Tabs Guitar

Cây đàn sinh viên (GP5) 

♪♪ Lyric: Cây đàn sinh viên ♪♪ Thời sinh viên có cây đàn ghi-ta Đàn ngân lên chúng ta cùng hòa ca Có anh bạn xa nhà, có cô bạn nhớ cha Cất vang cùng lời ca… Đời sinh viên quý cây đàn ghi-ta Nhờ ghi ta mới quen nàng mời ca Buông tiếng đàn […]

Tabs Guitar

Cây đàn sinh viên (PDF) 

♪♪ Lyric: Cây đàn sinh viên ♪♪ Thời sinh viên có cây đàn ghi-ta Đàn ngân lên chúng ta cùng hòa ca Có anh bạn xa nhà, có cô bạn nhớ cha Cất vang cùng lời ca… Đời sinh viên quý cây đàn ghi-ta Nhờ ghi ta mới quen nàng mời ca Buông tiếng đàn […]