Tabs Guitar

Bèo Dạt Mây Trôi 

Bèo dạt mây trôi, chốn xa xôi, Anh ơi, em vẫn đợi… í i ì… bèo dạt Mây í i ì… trôi, chim sa, tang tính tình… í i ì…, cao vời Ngậm một tin trông, hai tin đợi, ba bốn tin chờ sao chẳng thấy anh… Một mảnh trăng treo, suốt năm canh, Anh […]